Наши проекти

NajdiAdvokat.mk БЕСПЛАТНО Ве поврзува со адвокат кој има соодветно искуство и експертиза од областа на вашата правна ситуација. Дојдете до вашиот адвокат најлесно, најбрзо и наједноставно.

Кога ви треба адвокат, треба да знаете каде да го најдете. Најдете го на NajdiAdvokat.mk

Страната NajdiAdvokat.mk претставува електронски регистар на адвокати, адвокатски канцеларии и друштва во Македонија. Таа е проект на здружението БЕНЕФИТ ПЛУС, чија главна цел е помагање на граѓаните при наоѓање на адвокат и во ниеден случај не служи за адвокатска пропаганда, маркетинг и фаворизирање на поединци адвокати или друштва и други слични цели, туку единствено за олеснување и модернизација на комуникацијата помеѓу граѓаните и адвокатите.